Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

КРАЙНАТА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА Е ДА БЪДЕ ИЗГРАДЕНА ДЪЛГОСРОЧНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СЕЛИЩНАТА СТРУКТУРА ПРЕЗ БРОНЗОВАТА И ЖЕЛЯЗНАТА ЕПОХА В МИКРОРАЙОНА

Пред тази година разградски археолози Дилен Дилов и Силвия Анастасова за втори път се включиха в екипа за теренен обход по археологическата карта на териториите на общините Кубрат и Разград. Научен ръководител на експедицията бе доц. д-р Христо Попов, директор на НАИМ при БАН.

Обходът бе в землищата на град Кубрат и селата Каменово, Побит камък, Равно, Топчии, Медовене, Брестовене, Сушево, Севар и Савин.

Съвместната програма между НАИМ – БАН и РИМ – Разград за теренни издирвания и регистрация на обекти там започна пред 2021 година. Целта на проекта е с помощта на методите на теренната регистрация да бъде създадена информационна база за богатото културно-историческо и археологическо наследство в района. А въз основа на постигнатите резултати, да бъде изградена дългосрочна стратегия за проучване на селищната структура през бронзовата и желязната епоха в микрорайона, който се очертава като един от най-важните за онова време на територията не само на съвременна България, но и в Югоизточна Европа.

Още през 2021 година кампанията събра изключително богата информация и показа наличието на много гъста мрежа от археологически обекти.

Експедицията през 2022 година отново документира много обекти, доказващи интензивното обитаване на района през различни исторически епохи: халколит, бронзовата, желязната, античната и средновековната епоха. На някои от обектите, регистрирани през миналата година, сега бе извършено геофизично измерване за откриване на археологически структури.

Обходът показа, че най-многобройни са обектите и най-голяма е гъстотата на обитаване за периодите на каменно-медната, късната и желязната епоха. Предполага се, че тази закономерност е свързана с увеличаването през различни исторически периоди на богатите кремъчни залежи в района, осигурявали важна суровина за стопанството не само на населеното място.

Плановете на екипа са да продължи работа си и през следващите години с нови издирвания, геоложки проучвания, геофизика и археологически разкопки.

През последните десетилетия от обследвания сега район са някои от най-знаковите за територията на Североизточна България находки от късната бронзова и желязната епоха. Въпреки тези индикации до началото на съвместната програма на НАИМ-БАН и РИМ – Разград не са правени системни опити за идентифициране и регистрация на археологическите обекти , от които произхождат тези находки.