Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – РАЗГРАД – 2021 г.

Както предходната година, така и през 2021 г. дейността на РИМ – Разград се извършваше в условията на COVID при спазване на всички противоепидимични мерки и указания на Министерството на здравеопазването.

Заложените приоритети в нашата работа бяха свързани със започнатите от началото на 2020 г. дейности в следните направления:

1. Събирателска и фондова дейност

През 2021 г. във фонда на музея постъпиха 185 предмета и материали от дарения на физически лица и археологически проучвания от с. Каменово, 15 монети от римската епоха, тракийски предмети. Над 170 предоставени движими вещи, отнети в полза на държавата, съгласно Присъда № 6/14.03.2019г. по описа на Окръжен съд – Разград.

Музеят продължава стартиралата през 2020 г. успешна дарителска кампания „Семейната и родова памет на Разград“ за събиране на снимков материал от личните и семейни архиви на разградчани, свързани с историческото минало на Разград и региона.

Поставено бе началото на целенасочена събирателска дейност за попълване на „белите петна“ в различните отдели на музея. Проведено е теренно обхождане за придобиване на природонаучни материали и образци за функционирането на фонд „Природа“, с което се стартира събирателската дейност в това направление. Разбира се, имаме още много по какво да се работи, относно стратегията ни за попълване на фонда и активната роля на музея в нея.

С участието на специалисти от РИМ – Разград, през ноември 2021 г. се проведе съвместно с НАИМ при БАН теренно обхождане на обектите от Археологическата карта на България в Разградска област /предимно в община Кубрат/.

Съгласно изискванията на Наредба Н-6 от 11 декември 2009 г. за формиране, управление и идентификация на музейните фондове, извършена бе инвентаризация по репрезентативния метод проверка на благородните метали и украсени ценности със скъпоценни камъни, репрезентативна инвентаризация на движимите културни ценности в отделите „Археология“, „Етнография“ „История на България XV-XIX век“, „Нова история“ и „Най-нова история“. Редовно се провеждат заседания на фондовата комисия към музея. Изготвен е окончателен регистър на Движимите културни ценности от фонда на музея за периода от 2011 г. до 2020 г. Приключен е и стартиралият от 2020 г. процес за отстраняване на нарушенията в процедурата за идентификация на движими културни ценности /ДКЦ/ за периода от 2011 до 2019 г. Продължаваме работата по изготвянето на научни паспорти на движимите ценности и основата музейна документация.

През летния период в рамките на два месеца се почистиха фондохранилищата на музея в Разград и с. Осенец. Почистeни и подредени са и съхраняваните в тях движими културни ценности. От специализирана фирма, както и миналата година е направена дезинфекция, дезинсекция и дератизация във фондохранилищата и експозициите на РИМ – Разград от насекоми и вредители, за да бъде опазено културното наследство.

По искане на РИМ – Разград се проведе охранително обследване от ОД на МВР – Разград на сградния фонд, двете фондохранилища за по-качествена защита на движимите културни ценности от евентуални кражби, грабежи и др.

Съгласно изискванията за поддръжка на научния архив, документацията е окомплектована, подредена, помещението е оборудвано с влагоабсорбатор и уред за измерване на температурата и влажността. Подредена и почистена е и научната библиотека към музея.

Направен е опис на установените и неидентифицирани през годините предмети, намиращи се във фондохранилищата на музея. Назначена е комисия за тяхното идентифициране.

2. Експозиционна дейност.

Стореното от нас доказа, че могат да бъдат съчетани успешно фестивални и събитийни изяви в Годишния културен календар на Общината с екпозиционна дейност. В рамките на „Белите нощи на Разград“ /22-23 юни 2021 г./, бе подредена изложбата „Варненското златно съкровище – най-старото обработено злато в света“, предоставено от РИМ – Варна.

Организирана бе гостуваща изложба от Чешкият културен институт „11 свята“ в къща музей „Анание Явашов“. В същия музеен обект в рамките на „Европейските дни на наследство“ бе открита изложба от фонда на музея с интерактивни елементи „Производството на детски играчки в Разград. Играчките на нашите родители“ с основен акцент върху производството на детски играчи от тогавашната фабрика „МИР“, днес фирма „Микро – 67“. Със свое дарени от личния си архив се включи и дългогодишният ръководител на фабриката Миле Милев.

Тематично представихме движимите културни ценности в изявите, посветени на 18 май – Международен ден на музеите.

РИМ – Разград се включи с археологически предмети в две национални изложби /една от които е „Доспехите на тракийските войни“/, организирани и представени от Националния археолгически институт към БАН – София.

В изпълнение на проект на Община Лозница „Обредни моменти и игри при различните етноси от Лудогорието“, в който музеят участва като основен партньор, през юни 2021 г. бе изложбата „Костюми и тъкани на етносите от Лудогорието“.

През 2020 г. по идея на Община Разград, съвместно с РИМ, бе поставено началото на иновативни изложби в нетипична среда на открито – уличните фотоизложби, които станаха част от монументалната градска украса на Разград. Реализирани през 2020 г. и 2021 г. са фотоизложбите: „Панчоолу мост“ през ХХ век, знакова място за Разград“ – 90 години от построяването на първия железобетонен мост в града, „174 години светско образование в Разград“ – история на образователното дело в града; „Носим Разград в сърцата си“ – посветена на ГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ – правоприемник на първото класно училище и откритата на 12 октомври 2021 г. изложба „Пътешествие в миналото на Разград“ – посветена на годишнини от събития и любопитни факти от историческото ни минало.

Един от проблемите в това направление е липсата на достатъчно експозиционна площ за организиране на временни изложби – наши и гостуващи. Добро временно решение може да бъде част от втория етаж в Интерактивния музей – кръглия сигмент.

3. Културно-образователна дейност и популяризиране на културно-историческото наследството.

В съотвествие с противоепидимичните мерки, на територията на музейните обекти се реализираха редица събития, заложени в годишния културен календар на Община Разград за 2021 г.

Нови неща реализирахме в отбелязването на 18 май – Международен ден на музеите. В рамките на деня ученици от различни възрастови групи се запознаха с основните дейности и функции на музея, а чрез практически занятия те влязоха в ролята на музейни специалисти – археолог, реставратор, етнограф, уредник, изследовател, екскурзовод. Учениците от Клуба фотография и журналисти към Природоматематическата гимназия с ръководител Даниела Куманова заснеха събитията.

За стимилуране, издирване, проучване, съхраняване и популяризиране на културно-историческото наследство на Разградския край бе учреден доброволчески клуб „Краезнание“ към къща музей „Анание Явашов“ от изявени наши съграждани в тази област.

През месец юни къща музей „Станка и Никола Икономови“ бе домакин на награждаването на участниците в Националния журналистически конкурс, посветен на разградски журналист и театрал Григор Попов – син на Никола Икономов.

В рамките на проекта с Община Лозница в Етнографския музей и на Абритус имаше образователни програми за толератност към етно-културното многообразие в региона. Организирана бе кръгла маса с лекции от специалисти и възстановки на обичаи.

Успешно бе проведен Фестивалът на материалното и нематериално културно-историческо наследство „Белите нощи на Разград“ /22-23 юни 2021 г./, чиито основен домакин е РИМ – Разград. В продължение на два дни фестивалните събития се проведоха на територията на всички музейните обекти. За отбелязването на 1770 години от битката между римляни и готи и смъртта на император Деций Траян, в Археологическия резерват „Абритус“ имаше тематични атракции и възстановки с участието на разградския клуб за възстановки „Абритус“ и клуба от град Добрич.

В сферата на събитийния туризъм бе създадена нова изява в резерват „Абритус“, свързана с опазването на нематериалното културно наследство. Съвестно с Община Разград, РЕКИЦ – Разград и читалищата в областта се проведе фестивалът „Читалищата – живото наследство на България“ /29-30 юни 2021 г./.

Музеят активно се включи в провеждането на Панаира на киселото мляко и Фестивала на народните традиции и художествените занаяти /22-24 юли 2021 г./. В базара на занаятите се включиха 70 майстори от цялата страна, които представиха своите произведения в следните области: грънчарство, дърворезба, кожухарство, везбарство, бижутерия, металопластика, ковано желязо, иконопис, коренопластика, терзийство, плетиво, свещолеене, пирография, плъстене и други. Трима майстори обучаваха деца в различни занаяти в работилницата „Първи стъпки в занаята“.

Реализирани бяха и редица инициативи в рамките на Европейските дни на наследството на 20 и 21 септември 2021 г. В Археологическия резерват „Абритус“ сбяха представени различни символи и техники на декорация върху керамични съдове; в къщата музей „Станка и Никола Икономови“ бе традиционната „Даскалоливница“ – образователни занятия от времето на първото класно училище през Възраждането; в Етнографския музей „Живото човешко съкровище“ Николинка Ангелова предаде част от уменията си в тъкането и правене на кукли от царевични листа; в къщата музей „Анание Явашов“ ученици от различни възрастови групи се запознаха с игрите и играчките на нашите родители.

Музеят се включи в инициативата „Еколято“ 2021 г., както и във всички общински инициативи, свързани с национални и местни празници.

Осъществени бяха образователни дейности с деца от основни и средни училища, профилирани и професионални гимназии от Разград, Шумен и Търговище по националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Културните институти като образователна среда“ на МОН в който РИМ – Разград е партньор.

За привличането на посетители и популяризиране на културните ценности в Интерактивния музей обособихме специална витрина за „Експонати на месеца“ от фонда на музея.

Всички реализирани събития и инициативи през годината в условията на пандемия, спомогнаха за постигането на добри резултати в увеличаването на посетителския интерес към музейните обекти в туристическия сезон. През 2021 г. общият брой посещения е 6686, от които с безплатен вход –
1 412, изнесените беседи са 253. Запазва се тенденцията Интерактивният музей да бъде най-посещавания обект, а най-активни на посещаемост са месеците от април до септември включително.

Разпределението по възрастови групи е следното:

 • деца до 7 г. – 179;
 • ученици – 1830;
 • студенти – 213;
 • хора в активна възраст – 2273;
 • чужденци – 265;     
 • пенсионери – 853;
 • хора с увреждания – 78.

Постъпилите приходи от билети, беседи, услуги и материали са в размер на 29 904 лв., с което се възвръща нивото на приходи от 2018 г. / 30 432 лв./

4. Научно-изследователска дейност и сътрудничество с научни институти и висши учебни заведения.

През изминалата година бе добър опитът да се активизира водещата роля на РИМ – Разград на регионално и национално ниво в това направление.

 • Сключен бе договор за сътрудничество и съвместна дейност с Националния археологически музей при БАН.;
 • Договор за сътрудничество между РИМ – Разград и ШУ „Епископ Константин Преславски“ за създаване на Регионален център по история и археология и дейности в научно-изследователския, експертен, образователен и информационен аспект;
 • Договор за сътрудничество в областта на изследванията, научни публикации, теренни проучвания и проекти с научен център „ Преславска книжовна школа“ към Шуменския университет;
 • Присъединяване към научната мрежа „Лаборатория за изследване на късната античност на Балканите. Енциклопедия на късната античност на Балканите – IV век“ към Института за балканистика с Център по тракология към БАН.

Финализирана бе работата по издаването на сборника „Известия на РИМ – Разград” – 3, който ще излезе от печат през 2022 г. Заради противоепедемичната обстановка плануваният дискусионен колоквиум „ Военното дело и въоръжение през античността и средновековието“ на 29 октомври 2022 г., чиито домакин бе РИМ – Разград, се проведе онлайн. Практическата реализация за колоквиума се отложи за март 2022 г. Изготвени от музейните специалисти на РИМ – Разград научни статии в направленията археология и нумизматика, етнография, нова и най- нова история оказаха методическа помощ в тази сфера на други музеи, институции и студенти.

5. Материално техническа база.

Както през 2020 г., така и през 2021 г. положихме усилия да бъдем добри стопани. С помощта на Общината и общинските предприятия „Ремонстрой“ и „Паркстрой“, като и на музейното звено „Поддръжка“, осигурявахме привлекателен вид на откритите площи на музейните обекти и резервата, както и на целия сграден фонд на музея. Работа по освежаване и ремонтиране на сгради и съоръжения и подобряване на тяхното състояние – освежаване на част от административната сграда и музейни обекти, подмяна на осветителните тела, работа по ел.инсталациите и др. ремонтни дейности. При токов удар след огромната буря миналото лято, изгоря климатикът в централната архелогическа експозиция на Абритус. Благодарение на бързата намеса на Община Разград новият климатик за експозицията осигури нормално протичане на туристическия сезон и поддържането на добра климатична среда за подредените в нея движимите културни ценности.

6. Финансова дейност.

През 2021 г. строго се прилагаше принципът на добра финансова дисциплина без задължения към външни доставчици на услуги и консигнатори. За осигуряване на средства за заплати и издръжка РИМ – Разград защити малък проект към Национален фонд „Култура“ в размер на 8 414,47 лв. за компенсация на разходите за електроенергия за периода от юли до ноември. Средствата са преведи в музея.