Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ОБЩИНА РАЗГРАД
РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – РАЗГРАД
РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ПРОФ. БОЯН ПЕНЕВ“ – РАЗГРАД

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

КНИГАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО –
ИСТОРИЧЕСКИ АСПЕКТИ И ТРАДИЦИИ

12 ноември 2020 г.

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

КНИГАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО – ИСТОРИЧЕСКИ АСПЕКТИ И ТРАДИЦИИ

посветена на 200 години от рождението на Никола Икономов, 100 години от смъртта на Станка Николица Спасо-Еленина, 40 години къща музей „Станка и Никола Икономови”
и 150 години библиотечно дело в Разград

Уважаеми колеги,

През 2020 г. се навършват значими годишнини, свързани с просветния, културния, обществения и икономическия живот в Разград и региона: 200 години от рождението на Никола Икономов, 100 години от смъртта на Станка Николица Спасо-Еленина и 40 години от откриването на къща музей „Станка и Никола Икономови”.

По този повод Регионалният музей в гр. Разград Ви кани на Национална научна конференция „Книгата и образованието – исторически аспекти и традиции”, която ще се проведе на 12 и 13 ноември 2020 г. в гр. Разград.

Тематични области на конференцията:

 • Духовният живот в българските земи през втората половина на 19. век в контекста на общественото развитие
  Насоки/ключови думи: формиране на българската нация и европейската модерност на 19. век, интелектуалният елит на българския народ, разградските възрожденци в контекста на общото и специфичното.
 • Българското образование през 19. век
  Насоки/ключови думи: обществено-историческият контекст на народното просвещение, традиционно и светско образование, европейска модерност и реформаторски дух, личности – новатори, спомоществователство.
 • Земеделската книжнина: просветителски и икономически измерения, практики
  Насоки/ключови думи: стопански живот и развитие на селскостопанските отрасли, просветеност и земеделска книжнина, нововъведения в земеделието (делото на д-р Николай Генджев, закон за земята от 1864 г. и др.).
 • Градската просветителска култура през 19. век
  Насоки/ключови думи: църковни общини, европеизация на градското пространство, социализиращи дейности (училищна мрежа, читалища, периодични печатни издания, театрални трупи, музикални състави, спортни дружества и др.).
 • Разград през втората половина на 19. век и началото на 20. век
  Насоки/ключови думи: светски и духовен живот, книжен печат.
 • Женско просветителство, социално съпричастие и добротворство
  Насоки/ключови думи: благотворителни дружества, жени просветителки и общественички.

Регламент за участие:
В конференцията може да се участва с доклад или с научно съобщение, които ще бъдат публикувани в сборник след процедура по рецензиране. Време за изложение на докладите – до 15 мин., на научните съобщения – до 10 мин. Попълнените заявки за участие се изпращат в срок до 5 октомври 2020 г. на адрес: pegas_rz@abv.bg. Срок за потвърждаване на участието: 25 октомври 2020 г.

Подготовка на текстовете за печат: вижте в отделно приложение.
Програмата за конференцията ще бъде публикувана на сайта на РИМ не по-късно от 5 ноември 2020 г.
Командировъчните средства са за сметка на участниците.
В зависимост от развитието на епидемичната обстановка се предвижда евентуално и онлайн формат на провеждане на конференцията.

С уважение,

Т. Тодорова (Директор на РИМ – Разград)

ПРОГРАМА

12 ноември, четвъртък
Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“
Водещ: Мила Маринова
Организационен секретар: Нели Николова

13.00 Официално откриване

Приветствия

 • Кмет на Община Разград: г-н Денчо Бояджиев
 • Областен управител: г-н Гюнай Хюсмен
 • Председател на Общински съвет – гр. Разград: г-н Стоян Ненчев
 • Директор на РИМ – гр. Русе: проф. Н. Ненов
 • Директор на РИМ – гр. Шумен: д-р Даниел Руменов

Встъпителни доклади

АКАДЕМИК ИВАН РАДЕВ и неговото изследване „Никола Икономов и духовно-просветният живот в Разград през 19. век“ (проф. Ценка Иванова, Нели Николова)

Таня Тодорова (Регионален исторически музей – гр. Разград, директор)
ИСТОРИЧЕСКАТА ПАМЕТ, РАЗГРАД И МУЗЕЯТ

Димитър Петров (Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“– гр. Разград, директор)
150 ГОДИНИ БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО В РАЗГРАД

14.30 Кафе пауза

15.00 Секция 1

Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“
Модератор: проф. д-р Ценка Иванова, секретар Виктор Костадинов (РИМ – гр. Разград)

 • Тематичен блок „Духовният живот в българските земи през втората половина на 19. век в контекста на общественото развитие“

проф. д-р Ценка Иванова (Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“)
ПРОСВЕТИТЕЛСТВОТО И ПРЕВОДИТЕ В БЪЛГАРСКАТА КНИЖНИНА ПРЕЗ 19. ВЕК (приносът на Никола Икономов и Станка Николица)

Силва Василева, Валерия Йорданова (Регионална библиотека „Л. Каравелов” – Русе)
РЪКОПИСИ ЗА ВЪЗРОЖДЕНЦИ В ЛИЧНАТА БИБЛИОТЕКА НА АКАД. МИХАИЛ АРНАУДОВ

Дарина Колева (Държавен архив – гр. Разград)
„ЗЕМЛЕДЕЛИЕ” НА Н. ИКОНОМОВ – ПЪРВАТА БЪЛГАРСКА КНИГА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕМАТИКА

д-р Веселина Белева (Исторически музей – гр. Исперих)
„КЛЮЧ БЪЛГАРСКАГО ЯЗИКА” ОТ Г.С.РАКОВСКИ – „РАЗГЛОБЯВАНЕ НА РЕЧТА”, „ОВЛАДЯВАНЕ” НА ЕВРОПА

Ваня Донева (Регионален етнографски музей „Етър” – гр. Габрово)
КУЛТУРАТА В СТАРА ЗАГОРА (1879 – 1885)

 • Тематичен блок „Българското образование през 19. век“

д-р Милена Георгиева (Регионален исторически музей – гр. Шумен)
ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО НА ТОДОР ИКОНОМОВ

д-р Румяна Лечева (журналист, БТА – Стара Загора)
„ВЪЗПИТАНИЕ В ДУХА НА ХРИСТИЯНСТВОТО” – ЗАБРАВЕНАТА КНИГА НА СТАРОЗАГОРСКИЯ МИТРОПОЛИТ МЕТОДИЙ

Иво Стоянов (Регионален исторически музей – гр. Разград)
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ РАЗГРАДСКАТА КАЗА ПРЕЗ ХІХ в.

Мирослав Тошев (Исторически музей – гр. Омуртаг)
БЪЛГАРИТЕ ОСНОВАХА ХУБАВА УЧИЛИЩНА СГРАДА ДО ЦЪРКВАТА СИ… (бележки и материали за българската просвета в град Осман пазар през 50 – 70-те години на XIX век)

Адриян Христов (Регионален исторически музей – гр. Разград)
УЧИЛИЩЕТО В С. РАДОВЦИ, ДРЯНОВСКО – МЕЖДУ ВЪЗХОДА И ЗАБВЕНИЕТО

16.00 Секция 2

Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“
Модератор: проф. д-р Росица Ангелова, секретар д-р Димитър Петков (РИМ – гр. Разград)

 • Тематичен блок „Градската просветителска култура през 19. и 20. век“

Проф. д-р Росица Ангелова (Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“)
ШУМЕНСКИ ВЪЗПИТАНИЦИ НА ФРЕНСКИТЕ УЧИЛИЩА В ЦАРИГРАД ПРЕЗ 19. ВЕК

Иво Стоянов (Регионален исторически музей – гр. Разград)
КЪЩА МУЗЕЙ „СТАНКА И НИКОЛА ИКОНОМОВИ”: СПОМЕН ОТ МИНАЛОТО И С ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО

проф. д-р Росица Ангелова, Мария Христова, Жулиян Георгиев (Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“)
УЧИЛИЩНИТЕ НАСТОЯТЕЛСТВА В ШУМЕН (1879 – 1919)

д-р Айше Реджеб (община Лозница)
ПЪРВОТО УЧИЛИЩЕ В ЛОЗНИЦА В НАЧАЛОТО НА 20. ВЕК

д-р Севим Куртчу (ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Кубрат)
ПРИНОСЪТ НА МАЕСТРО ИВАНДЖИКОВ В КУЛТУРНОТО РАЗВИТИЕ НА КУБРАТ

 • Тематичен блок „Женско просветителство, социално съпричастие и добротворство“

д-р Милена Георгиева (Регионален исторически музей – гр. Шумен)
БЛАГОТВОРИТЕЛНА И ПРОСВЕТНА ДЕЙНОСТ НА ЖЕНСКО ДРУЖЕСТВО „РОДОЛЮБИЕ 1872” В ШУМЕН ОТ ОСНОВАВАНЕТО СИ ДО НАЧАЛОТО НА ХХ ВЕК

Ренета Рошкева (Регионален исторически музей – гр. Русе)
ЛИЧНОСТИТЕ НА ЖЕНСКОТО ВЪЗРОЖДЕНСКО ДРУЖЕСТВО „СТОПАНКА” В РУСЕ

д-р Валентина Миткова (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) ЕМАНЦИПАТОРСКИ И ПРОСВЕТИТЕЛСКИ ИДЕИ, ОТРАЗЕНИ НА СТРАНИЦИТЕ НА ЖЕНСКИЯ СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИ ПЕЧАТ: ВЕСТНИК „БЛАГОДЕНСТВИЕ” (1921 – 1924) И ВЕСТНИК „НЕДОВОЛНАТА” (1931 – 1934)

Енита Василева (Исторически музей – гр. Исперих)
ЖЕНИТЕ ПРОСВЕТИТЕЛКИ ОТ КЕМАНЛАР

Румяна Денчева (Регионален етнографски музей „Етъра” – гр. Габрово)
ГАБРОВКАТА МЕЖДУ ХУЛАТА И ХВАЛАТА

Николай Христов (Габровска адвокатска колегия)
ЖЕНАТА И АДВОКАТЪТ ДО СРЕДАТА НА ХХ ВЕК

Димитър Петров (Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“– гр. Разград)
ЧЕТВЪРТА И ПЕТА РОДОВИ СРЕЩИ НА РОДА ПОПТОДОРОВИ – ЖЕРАВНЕНСКИ

Текстовете на докладите ще бъдат публикувани след рецензиране. Текстове, които не отговарят на изискванията за техническо оформление, няма да бъдат разглеждани.
Краен срок за изпращане на материалите: 21 декември 2020 г.

Организационен екип:

Таня Тодорова, директор на РИМ – гр. Разград
Димитър Петров, директор на Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“ – Разград
Проф. д-р Ценка Иванова, научен консултант (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“)
Проф. д-р Росица Ангелова, научен консултант (ШУ „Еп. Константин Преславски“)
Даниела Ганчева, заместник директор на РИМ – гр. Разград
Нели Николова, главен уредник в РИМ – гр. Разград
д-р Димитър Петков, уредник в РИМ – гр. Разград
Иво Стоянов, уредник в РИМ – гр. Разград
Виктор Костадинов, уредник в РИМ – гр. Разград
Е-адрес: pegas_rz@abv.bg

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО ОФОРМЯНЕ НА СТАТИИТЕ И СЪОБЩЕНИЯТА

РЕЗЮМЕТА

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ